Magazine Style

Nexus

Nexus

Portfolio + Magazine + Elegant

2013-07-20 - ElegantThemes
WhosWho

WhosWho

Magazine + CMS

2013-07-16 - ElegantThemes
Deviant

Deviant

Magazine + CMS + Elegant + Web 2.0

2013-07-14 - ElegantThemes
Tomasso

Tomasso

Magazine + News

2013-07-12 - ChimeraThemes
Yamidoo

Yamidoo

Magazine + CMS

2013-07-07 - WPZoom
MyBlogV2

MyBlogV2

CMS + Web 2.0 + Magazine

2013-07-06 - YouJoomla
Newsport

Newsport

Magazine + Web 2.0 + CMS + Gallery

2013-07-05 - WooThemes
WP-Enlightened

WP-Enlightened

Clean + Magazine

2013-07-02 - SoloStream
StudioBlue

StudioBlue

CMS + Magazine

2013-07-01 - ElegantThemes
News Time

News Time

News + Magazine

2013-06-30 - Templatic
Evertis

Evertis

Elegant + Magazine + CMS

2013-06-28 - WPZoom
RichWP

RichWP

Gallery + Portfolio + Magazine + CMS

2013-06-25 - RichWP
Vortex

Vortex

Portfolio + Corporate + CMS + Magazine

2013-06-23 - ThemeForest
Insider

Insider

Clean + Magazine

2013-06-22 - ThemeJunkie
Manifesto

Manifesto

News + Magazine

2013-06-21 - WPZoom
Venturos

Venturos

Corporate + Clean + Magazine + Portfolio

2013-06-15 - ColorlabsProject